| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

TULETAMINE

Page history last edited by Helja Kirber 10 years, 3 months ago

TULETAMINE e TULETUS e DERIVATSIOON

 

Eesti keele sõnamoodustusviisid:

 1. liitmine – emakeel, emaõigus, vanaema

 2. tuletamine – emake, emalik, emalikkus

 3. lühendamine – laboratoorium – labor, informatsioon - info

   

Eesti keel on arenenud sõnamoodustussüsteemiga keel, liitsõnu ja tuletisi on on palju rohkem kui juursõnu.

Sõnapered – Silvi Vare „Eesti keele sõnapered“ I ja II köide - info http://portaal.eki.ee/dict/spi/pered/

 

MÕISTED:

 1. tuletamine

 2. tüvi

 3. liide

 4. tuletis e derivaat

   

HARJUTUS 1. Leia kõik tuletised, mille aluseks on TÄHT.

Tähti oli terve tänase päeva kreeka tähestikku tuupinud. Õhtul tahtis ta teada, kas tänane taevas on tähine või tähitu. Õues täheldas tüdruk, et tähistaeva tähed on väga hästi näha. Tähti uuris tähelepanelikult taevast ja läks siis tähtsalt tuppa. Trepikojas vaatas ta postkasti. Peale ajalehe oli seal üks tähtsusetu maksetähis ja üks ülitähtis tähitud kiri.

 

HARJUTUS 2. Kirjuta võimalikult palju tuletisi, mille aluseks on sõna SÕBER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUIDAS TULETAMINE TOIMUB?

tuletusalus + liide – linn+ke=linnake, ela(ma)+nik=elanik

kusjuutes tuletusalus võib olla liitsõna:

pere/mees+lik=peremehelik

või tuletis:

uuenduslik+us=uuenduslikkus (uus+nd+us+lik+us)

või liitsõna ja tuletis:

pea/tegelane+kond=peategelaskond

MIS VORMIS ON TÜVI?

 1. algvormis

aed+nik=aednik, laul(ma)+ja=laulja

 1. genetiivis

õnn:õnne+lik=õnnelik

 1. vokaaliga algava liite ees tüve lõppvokaal kaob

ehita(ma)+us=ehitus

kala+ur=kalur

ka siis, kui tüvi lõpeb ja liide algab sama vokaaliga

andetu+us=andetus

 1. tüve välde nõrgeneb

aed(III)+ik=aed(II)ik

 

Kui sõnatüvi ja liide teineteisega häälikuliselt ei sobi, võib liite vorm varieeruda.

tark+us=tarkus, aga kena+us=kenaDus, hea+us=heaDus

 

KUIDAS LIIDE MÕJUTAB UUE SÕNA TÄHENDUST?

 1. sõnaliik muutub, tähendus ei muutu

õppi(ma)+mine=õppimine, õppi(ma)+ja=õppija

mure+lik=murelik, murelik+lt=murelikult

 1. tähendus täpsustub

laulja+nna=lauljanna, sõber+tar=sõbratar

 1. tähendus muutub

saar+lane=saarlane

 

Eesti keele liited on valdavalt järelliited (sufiks), kindlalt peetakse eesliiteks (prefiks) ainult liidet EBA: ebaõnn, ebatavaline

 

NIMISÕNALIITED

1. tuletavad nimisõnu, mis väljendavad TEGEVUST või TEGEVUSE TULEMUST:

LIIDE

VÄLJENDAB

NÄITEID

-mine

tegevust

tegusõnast:

laulma – laulmine; kirjutama – kirjutamine

-ke(ne)

deminutiivsust, vähendust või meelitust

pall:palli – pallike(ne); maja – majake(ne)

kuld:kulla – kullake(ne)

kallis:kalli - kallike(ne)

-us

olekut, tegevust või tegevuse tulemust

tegusõnast:

valitsema – valitsus; võistlema – võistlus

kauplema – kauplus; uurima – uurimus

harima - haridus

omadussõnast:

aus – ausus; pikk – pikkus

tark – tarkus; vaene:vaese – vaesus

sõbralik – sõbralikkus

-e

nähtust või tegevuse üksikjuhtu

tegusõnast:

tekkima – teke; rändama – ränne

hüppama – hüpe; vanduma – vanne

-e:-me

tegevuse tulemust või vahendit

tegusõnast:

istuma – iste:istmed; astuma – aste:astmed

seadma – seade:seadmed; sadama – sademed

andma – andmed; pritsima - pritsmed

-k

tegevuse üksikjuhtu, seadet või isikut

tegusõnast:

tulema – tulek; minema – minek

müüma – müük

nimisõnast:

sõit – sõiduk; vedu – veok; püha – pühak

-is

tegevuse vahendit, tulemust või tagajärge

tegusõnast:

väetama – väetis; hüvitama – hüvitis

tagama – tagatis

nimisõnast:

jää – jäätis; sepp – sepis

omadussõnast:

terve – tervis; kole - koletis

-nd

tegevuse tulemust, ettevõtet

tegusõnast:

omama – omand; olema – olend

seisma – seisund

nimisõnast:

aed:aia – aiand; kiri:kirja – kirjand

vari:varju – varjund

-nd+us

tegevusala, harvem tegevuse üksikjuhtu

nimisõnast:

aed:aia – aiand - aiandus

kiri:kirja – kirjand – kirjandus

maja:maja – majand – majandus

pank:panga – pangandus

kaup:kauba – kaubandus

-u

tegevust

tegusõnast:

arutama – arutelu; loetlema – loetelu

sadama – sadu

-ng

tegevuse üksikjuhtu

tegusõnast:

treenima – treening; istuma – istung

looma – looming; lugema – loeng

tootama – toodang

-m

tegevuse üksikjuhtu, vahendit

tegusõnast:

juhtuma – juhtum; ravima – ravim

kandma - kandam

 

 • tuletavad nimisõnu, mis väljendavad ISIKUT või ASJA:

   

 • LIIDE

  VÄLJENDAB

  NÄITEID

  -ja

  tegijat, seadmeid või vahendeid

  tegusõnast:

  laulma – laulja; võitma – võitja

  tegema – tegija; tulema – tulija

  minema – mineja

  tolmuimeja; rinnahoidja; avaja

  -lane

  isikut rahvuse või kuuluvuse järgi

  tegusõnast:

  teadma – teadlane; kosima – kosilane

  nimisõnast, sealhulgas pärisnimest

  Eesti – eestlane

  Tartu – tartlane; Tallinn – tallinlane

  välismaa – välismaalane

  ajalugu:ajaloo - ajaloolane

  -line

  isikut tegevuse või ürituse järgi

   

  nimisõnast:

  pidu – piduline; pulmad – pulmaline

  peied – peieline; küla – külaline

  mari:marja – marjuline

  seen:seene – seeneline

  -kond

  isikute rühma, harva kohta

  nimisõnast:

  paat – paatkond; haritlane - haritlaskond

  maa - maakond, erakond; kesk - keskkond

  -i

  vahendit või ainet (väga produktiivne oskuskeeles)

  -ta/-da-tegusõnadest:

  valgustama – valgusti; arvutama – arvuti

  lülitama – lüliti; soojendama – soojendi

  pihustama – pihusti

  -kas

  asja, taime, looma; väga produktiivne kõnekeeles

  tegusõnast:

  purjetama – purjekas

  nimisõnast, sealhulgas pärisnimest:

  Poola – poolakas; Pärnu – pärnakas

  maa – maakas

  ühiselamu – ühikas; fotoaparaat – fotokas

  televiisor – telekas; pastapliiats – pastakas

  kustutama – kustukas

  -ik

  asja, isikut, taime, looma mingi tunnuse järgi

  tegusõnast:

  õppima – õpik; saatma – saadik

  nimisõnast:

  päev – päevik; laul – laulik; jook – joodik

  kuusk – kuusik

  omadussõnast:

  külm – külmik; noor - noorik

  määrsõnast:

  ümber - ümbrik

  -nik, ka -mik

  isikut elukutse või muu tunnuse järgi; -mik ka eset, kohta, kogu

  Nimisõnast:

  aed – aednik; kunst – kunstnik

  üür – üürnik; mõis – mõisnik

  talu – talunik; kiri:kirja – kirjanik

  kohus:kohtu – kohtunik

  kõrts – kõrtsmik

  habe:habeme – habemik, rist – ristmik, ots - otsmik

  -stik

  asjade kogu või rühma

  nimisõnast:

  saar:saare – saarestik; täht:tähe - tähestik

  -la

  kohta

  nimisõnast:

  söök – söökla; haige - haigla

  tegusõnast:

  parkima – parkla; nõu andma - nõuandla

  -(u)r

  isikut elukutse või muu tunnuse järgi ja tegevusvahendit

  tegusõnast:

  lendama – lendur; kaevama – kaevur

  hulkuma – hulkur; reetma – reetur

  vedama – vedur; pidama – pidur

  kõlama – kõlar

  nimisõnast:

  kala – kalur; juus:juuksed – juuksur

  -nu

  minevikus toimunud tegevuse subjekti

  tegusõnast:

  surema:surnud – surnu

  eksima:eksinud – eksinu

  alla kirjutama:allakirjatanud – allakirjutanu

  ellu jääma:ellujäänud - ellujäänu

  -tu

  minevikus toimunud tegevuse objekti

  tegusõnast:

  petma:petetud – petetu

  nägema:nähtu – nähtu

  armastama:armastatud - asrmastatu

  -lanna

  (-anna)

  naisisikut päritolu või muu tunnuse järgi (enamasti abikaasa)

  nimisõnadest, sealhulgas pärisnimedest:

  Tallinn – tallinlanna; Eesti – eestlanna

  laul – lauljanna; sõber – sõbranna

  kuningas – kuninganna; krahv - krahvinna

  -tar

  naisisikut mingi tunnuse järgi (enamasti tütar)

  Nimisõnast:

  laul – lauljatar; sõber – sõbratar; juut – juuditar

  krahv - krahvitar

   

  -ik-lõpuliste sõnade käänamine

   

   

   

  HARJUTUS 3. Moodusta isikunimetusi.

  1. Tartu

  2. petma

  3. aed

  4. vana

  5. tervisesport

  6. jõhvikas

  7. saatma

  8. laulma

  9. õpetaja

  10. Pärnu

  HARJUTUS 4. Moodusta kogunimetusi, kasutades liidet -kond või -stik.

  1. valija

  2. idee

  3. liige

  4. elanik

  5. sõna

  6. töötaja

  7. koobas

  8. mägi

  9. juht

  10. pere

  HARJUTUS 5. Kirjuta tuletis õigesti.

  1. Vaatasime kinos segase (sündmus+tik) ....................................................... filmi.

  2. Tegevus algab sellega, et (Portugal+lane) .......................................................... jälitab New Yorgis (mõte+lik) ..................................................(Tallinn+lane).............................................,

   kes töötab saatkonnas (nõu+nik) .....................................................................

  3. Pingelist (õhk-kond) ............................................ suurendab lähenev (madalrõhk+kond)

   ..............................................................

  4. Mitu (New York + lane) .................................................................... tunnevad ära oma (võlg+nik)..................................................

  5. Algab tagaajamine, mis häirib (ümbrus+kond) ............................................... (elama+nik) .......................................................

  6. Tallinlasel õnnestub end viimaks peita (põõsas-stik) .................................................., mis osutab (taipama+lik) ...................................................... ideeks, sest tagaajajad tormavad meest märkamata (mätas+lik) .................................................. (maa+stik) ................................................. edasi.

  7. Vaataja võib ise mõelda, mis on (lõpp+lik) ............................................... lahendus.

  HARJUTUS 6. Moodusta nimisõnaliidetega uusi sõnu.

  1. kunst

  2. tamm

  3. kohv

  4. kaup

  5. seen

  6. puhkama

  7. park

  8. lendama

  9. väsima

  10. kiri

  11. hüppama

  12. raha

  13. näit

  14. mägi

  15. doonor

  16. juur

  17. saar

  18. küla

  19. laulma

  20. sool

  21. suvi

  22. petma

  23. sõbralik

  24. turism

  25. amet

  26. tark

  27. vabandama

  28. ema

  29. valgustama

   

  TEGUSÕNALIITED

   

  LIIDE

  VÄLJENDAB

  NÄITEID

  -ta-, -da-,

  -sta-, -nda- -lda-, -rda-, -t-

  väljendavad tavaliselt sihilist tegevust (kausatiivid)

  tegusõnadest:

  suitsema – suitsetama; kaduma:kaon – kaotama

  põdema:põen – põetama; teenima – teenindama

  sööma – söötma; jooma – jootma

  nimisõnadest:

  peegel – peegeldama; põhjus – põhjustama

  häda – hädaldama; iha - ihaldama

  laen:laenu – laenutama; hirm:hirmu – hirmutama

  suusk:suusa – suusatama; koht:koha – kohaldama

  omadussõnadest:

  julge – julgestama; rõõmus – rõõmustama

  eesti – eestindama; soome – soomendama

  kurb:kurva – kurvastama

  määrsõnadest:

  välja – väljastama; välja – väljendama

  valla – vallandama

  -u-, -du-

  väljendavad tegevust, mis toimub tegija endaga (refleksiivid)

  tegusõnadest:

  hoidma – hoiduma; ärritama – ärrituma

  huvitama – huvituma; peatama – peatuma

  veenma – veenduma; keelama – keelduma

  -ne-

  tuletab seisundimuutust

  omadussõnadest:

  noor – noorenema; vana – vananema

  pime – pimenema; uue:uue – uuenema

  lai:laia – laienema; pikk:pika – pikenema

  nimisõnadest:

  võlg – võlgnema; tugi - tuginema

  -le-, -tle-, -dle-

  korduvat tegevust

  tegusõnadest:

  küsima – küsitlema; kujutama – kujutlema

  naljatama – naljatlema

  nimisõnadest:

  kõne – kõnelema; õnn – õnnitlema

  laisk – laisklema; suu – suudlema; käsi - kätlema

  -tse-

  pikaajalist tegevust

  nimisõnadest:

  pidu – pidutsema; lõbu - lõbutsema

  mure – muretsema

  omadussõnadest:

  tore – toretsema; hale - haletsema

  verbidest:

  hoolima – hoolitsema; kauplema – kaubitsema

  -ise-

  kestvat tegevust väljendavaid onomatopoeetilisi tegusõnu

  nimisõnadest:

  kahin – kahisema; rabin – rabisema

  helin – helisema; urin – urisema

  kolin – kolisema; kilin – kilisema

  loba – lobisema

  -ata-,

  (-ahta-)

  ühekordset, äkilist tegevust

  tegusõnadest:

  naerma – naeratama; karjuma – karjatama (=karjahtama); seisma – seisatama

  nimisõnadest:

  nali:nalja – naljatama

  onomatopoeetilistest tüvedest:

  prantsatama; kriiksamata; kolksatama

   

  Eesti keeles on palju -eeri-liitelisi võõrsõnu (nt kritiseerima, isoleerima, fantaseerima, defineerima, opereerima), mis on eesti keelde laenatud enamasti saksa või vene keelest. Nende asemele on tekkinud eestipärasemaid variante:

  planeerima – plaanima

  sorteerima – sortima

  normeerima – normima

  protesteerima – protestima

  betoneerima - betoonima

   

  HARJUTUS 7. Moodusta kausatiive (-ta-).

  1. küpsema

  2. säilima

  3. õppima

  4. väsima

  5. õhk

  6. sina

  7. jahtuma

  8. harjuma

  9. sõitma

  10. liikuma

  HARJUTUS 8. Moodusta -u- ja -ne-liitelisi verbe.

  1. uus

  2. hell

  3. terav

  4. lai

  5. kerge

  6. jahe

  7. kõrge

  8. kõva

  9. noor

  10. külm

  11. kauge

  12. tugev

  13. suur

  14. kuum

  15. aeg

  HARJUTUS 9. Asenda sõnaühendid tegusõnatuletisega.

  Väikse Raba kooli õpilased Rain ja Leho tegid plaani korraldada talgud eestikeelse arvutisõnavara paremaks muutmiseks. Nad tegid valmis kodulehe ja panid kooli koridoridesse rippuma kuulutused. Korraldajad tundsid muret, kas õnnestub kaasa haarata küllalt palju inimesi. Peagi oli aga suurem osa kooliperest avaldanud soovi osa võtta ja omalt poolt ettevõtmisse panuse anda.

  Arutelude ja koosolekute tulemusena võttis kuju ühine tegevusplaan Kõigepealt otsustati eesti keelde tõlkida kooli arvutites ingliskeelsete arvutiprogrammide kasutusjuhendid. Kuna mitmel ingliskeelsel oskussõnal puudus omakeelne vaste, korraldati võistlus, et teha eestipäraseks, arvutialased laensõnad. Sõnavõistluse tulemusi nähes ütlesid kõik oh ja ah, sest sõnad olid ilusad ja kõlalt sobivad! Tänu Raini ja Leho algatusele muutus elavamaks koolipere omavaheline suhtlemine.

  Kas ja kuidas tekst muutub?

  HARJUTUS 10. Kirjuta lünka õige sõna õiges vormis.

  1. muudatus – muutus

   Programmeerijad tegid arvutiprogrammis mitu ................................................... Uurijad avastasid järvevee koostises seletamatuid ....................................................................

  2. soovitav – soovitatav

   Õpetaja andis meile ........................................................... kirjanduse nimekirja. Põhjaliku tööga saavutame ............................................................ tulemuse.

  3. eestindama – eestistama

   John Smith ........................................................... oma nime: nüüd on ta Jaan Sepp. Jaan Kross, tuntud kirjanik, on ..................................................... paljude välisautorite teoseid.

  4. eristama – eritlema

   Paljud inimesed ei suuda ....................................................... laulu- ja musträstast. Õpilased ..................................................... romaanikangelase käitumismotiive.

  5. jälgima – järgima

   Autojuhtidele, kes ei ................................................. liikluseeskirju, tehti sõnaline noomitus. Linnuvaatlejad ....................................................... sookurgede lendu.

  6. hävinema – hävima

   Tules .................................................... kahekordne puumaja. Taluniku vili ................................. põuas.

  7. kohandama – kohaldama

   Süüdlaste suhtes ............................................... leebet noomimist. Klassiruum ............................................ uurimiskeskuseks.

  8. käsitama – käsitlema – käsitsema

   Arutluse käigus ................................................ ka noorte vaba aja veetmise võimalusi. Väike mees ................................................. meisterlikult suurt sepavasarat. Ükski kohalviibija ei ............................................................... olukorra tõsidust.

  HARJUTUS 11. Moodusta -tse-liitelisi verbe.

  1. vägivald

  2. intriig

  3. omavoli

  4. tüli

  5. ahne

  6. tuju

  7. uudishimu

  8. peen

  9. nukker

  10. staar

  11. ülbe

  12. semu

   

  HARJUTUS 12.

  Nimi-, omadus- ja määrsõnaliited:

  • -ik, õpik:õpiku:õpikut:õpikusse; õpikud:õpikute:õpikuid:õpikutesse=õpikuisse

  • -nik (-mik), kirjanik:kirjaniku:kirjanikku:kirjanikusse=kirjanikku; kirjanikud:kirjanike (kirjanikkude):kirjanikke:kirjanikesse (kirjanikkudesse)

  • -stik, sõnastik:sõnastiku:sõnastikku:sõnastikusse=sõnastikku; sõnastikud:sõnastike (sõnastikkude):sõnastikke:sõnastikesse (sõnastikkudesse)

  • -ndik, tasandik:tasandiku:tasandikku:tasandikusse; tasandikud:tasandike (tasandikkude):tasandikke:tasandikesse (tasandikkudesse)

  • -lik, korralik:korraliku:korralikku:korralikusse=korralikku; korralikud:korralike (korralikkude):korralikke:koralikesse (korralikkudesse)

  • -likkus, korralikkus:korralikkuse:korralikkust:korralikkusesse; (korralikkused)

  • -stikku, vastastikku

  • -stikune, vastastikune:vastastikuse:vastastikust:vastastikusesse; vastastikused:vastastikuste:vastastikuseid:vastastikustesse

   

  1. Selle teksti leiad oma (lugemik) .....................................................................

  2. (juhuslik) ...................................otsuse mõju võib osutuda (saatuslik) ..............................

  3. Selle probleemi lahendamiseks piisab sinu (heatahtlikkus) ...............................................

  4. Lapsed on väga (püüdlik) ..........................................................

  5. (seelikud) .............................................................. pikkus muutub aja jooksul

  6. Saalis võis kohata vaid (õnnelik ja sõbralik) ...........................................................................

   nägudega inimesi.

  7. Tavaliselt korjan metsmaasikaid (lagendikud) .......................................................................

  8. Liigse (tagasihoidlikkus) ........................................................... pole mõtet kiidelda.

  9. Naabrid esitasid (vastastikused) ........................................................ süüdistusi.

  10. (päevikud) ........................................................ hakati tõsisemalt suhtuma.

  11. Saalis jagati (aednikud) ..................................................... nõuandeid.

  12. Sellel ballil autasustati (kirjanikud ja kunstnikud)...............................................................

  13. Me teeme (vastastikune kasulik) .............................................................................. tööd.

  14. Laual oli läbisegi (õpik ja taldrik) ......................................................

  15. (ettevõtlikkus) ........................................... on elus kasu.

   

   

  HARJUTUS 12.

  Nimi-, omadus- ja määrsõnaliited:

  • -ik, õpik:õpiku:õpikut:õpikusse; õpikud:õpikute:õpikuid:õpikutesse=õpikuisse

  • -nik (-mik), kirjanik:kirjaniku:kirjanikku:kirjanikusse=kirjanikku; kirjanikud:kirjanike (kirjanikkude):kirjanikke:kirjanikesse (kirjanikkudesse)

  • -stik, sõnastik:sõnastiku:sõnastikku:sõnastikusse=sõnastikku; sõnastikud:sõnastike (sõnastikkude):sõnastikke:sõnastikesse (sõnastikkudesse)

  • -ndik, tasandik:tasandiku:tasandikku:tasandikusse; tasandikud:tasandike (tasandikkude):tasandikke:tasandikesse (tasandikkudesse)

  • -lik, korralik:korraliku:korralikku:korralikusse=korralikku; korralikud:korralike (korralikkude):korralikke:koralikesse (korralikkudesse)

  • -likkus, korralikkus:korralikkuse:korralikkust:korralikkusesse; (korralikkused)

  • -stikku, vastastikku

  • -stikune, vastastikune:vastastikuse:vastastikust:vastastikusesse; vastastikused:vastastikuste:vastastikuseid:vastastikustesse

   

  1. Selle teksti leiad oma (lugemik) LUGEMIKUST.

  2. (juhuslik) JUHUSLIKU otsuse mõju võib osutuda (saatuslik) SAATUSLIKUKS.

  3. Selle probleemi lahendamiseks piisab sinu (heatahtlikkus) HEATAHTLIKKUSEST.

  4. Lapsed on väga (püüdlik) PÜÜDLIKUD.

  5. (seelikud) SEELIKUTE pikkus muutub aja jooksul

  6. Saalis võis kohata vaid (õnnelik ja sõbralik) ÕNNELIKE JA SÕBRALIKE

   nägudega inimesi.

  7. Tavaliselt korjan metsmaasikaid (lagendikud) LAGENDIKEL

  8. Liigse (tagasihoidlikkus) TAGASIHOIDLIKKUSEGA pole mõtet kiidelda.

  9. Naabrid esitasid (vastastikused) VASTASTIKUSEID süüdistusi.

  10. (päevikud) PÄIVIKUTESSE=PÄEVIKUISSE hakati tõsisemalt suhtuma.

  11. Saalis jagati (aednikud) AEDNIKELE nõuandeid.

  12. Sellel ballil autasustati (kirjanikud ja kunstnikud) KIRJANIKKE JA KUNSTNIKKE.

  13. Me teeme (vastastikune kasulik) VASTASTIKUSELT/VASTASTIKKU KASULIKKU tööd.

  14. Laual oli läbisegi (õpik ja taldrik) ÕPIKUID JA TALDRIKUID.

  15. (ettevõtlikkus) ETTEVÕTLIKKUSEST on elus kasu.

  OMADUSSÕNALIITED

  LIIDE

  VÄLJENDAB

  NÄITEID

  -ne

  koosnemist, sisaldust, kokkupuudet või mõõtu

  nimisõnadest:

  kuld – kuldne; jahu – jahune; kalju – kaljune

  vill:villa – villane; liiv:liiva – liivane

  mets:metsa – metsane; tolm:tolmu – tolmune

  liiter:liitri – liitrine; euro – eurone

  määrsõnadest:

  siin – siinne; seal – sealne; lahti – lahtine

  vähe – vähene; pruunid silmad – pruunisilmne

  terav meel - teravmeelne

  -line

  tunnust, kuju või vormi, ala või valdkonda

  nimisõnadest:

  triip:triibu – triibuline; plekk:pleki – plekiline

  tume nahk – tumedanahaline; laine:laine – laineline

  ajalugu:ajaloo – ajalooline

  klass:klassi – (üheksa)klassiline

  klassika – klassikaline; matemaatika - matemaatiline

  -lik

  sarnasust

  Nimisõnadest:

  ema – emalik; laps:lapse – lapselik

  taevas:taeva – taevalik

  ühiskond:ühiskonna – ühiskondlik

  õnne:õnne – õnnelik

  tegusõnadest:

  kartma – kartlik; leidma – leidlik; teadma – teadlik

  -tu

  omaduse puudumist

  nimisõnadest:

  abi – abitu; anne:ande – andetu; keel:keele – keeletu

  maitse:maitse – maitsetu

  tegusõnadest:

  ravima – ravimatu; ootama – ootamatu

  -kas

  omaduse rohkust (nimisõna + kas) või vähesust (omadussõna + kas)

  Nimisõnadest:

  anne:ande – andekas

  iga:ea – eakas

  mahl:mahla – mahlakas

  hapu – hapukas, lilla - lillakas

  -jas

  sarnasust

  nimisõnadest:

  klaas – klaasjas; piim – piimjas

  uss – usjas; kauss - kausjas

  -ke(ne)

  deminutiivsust

  omadussõnadest:

  vaene:vaese – vaeseke(ne)

  väike:väikse - väikseke(ne)

  -ik

   

  nimisõnadest:

  laps – lapsik; mets - metsik

  -lane

   

  nimisõnadest:

  aeg – aeglane

  omadussõnadest:

  väike – väiklane; õige – õiglane

  haige – haiglane; kahtlus - kahtlane

  -ldane

   

  omadussõnadest:

  lühike – lüheldane; pikk – pikaldane

  üksik – üksildane

  -mine

  paiknemist, asetust

  nimisõnast:

  äärmine, nurkmine

  määrsõnast:

  eesmine, tagumine, seesmine

  välimine, eelmine

   

  Harjutus. Moodusta liidete abil omadussõnu järgmistest sõnadest:

  isa

  vend

  hea

  naaber

  õpetama

  meel

  nägema

  (enne) kuulma

  puder

  laps

  pind

  värv

  ruut

  linn

  rahvus

  nurk

  triip

  petma

  kerge

  koer

  kord

  vaen

  õnn

   

   

  MÄÄRSÕNALIITED

   

  LIIDE

  VÄLJENDAB

  NÄITEID

  -lt

  muudab omadussõna ja partitsiibi määrsõnaks

  viisakas – viisakalt; solvunud – solvunult

  pilkav – pilkavalt; väsinud – väsinult

  -sti

  samuti kui -lt muudab omadussõna ja partitsiibi määrsõnaks

  julge – julgesti; kiire – kiiresti

  arvatav – arvatavasti; loodetav - loodetavasti

  paras – parajasti

  -ti

  väljendab, millal või kuidas tegevus toimub

  nimisõnast:

  suvi – suviti, rühm – rühmiti

  hilja – hiljuti; mitu – mitmeti

  onomatopeetilised sõnad:

  praksti, kõmdi, vopsti

  -tsi

  sünonüümne postpositsioonidega mööda, kaudu, pidi

  meri – meritsi; maa – maitsi

  telefon – telefonitsi; käsi - käsitsi

  -kesi

  hulka ja üksikuid teguviisi väljendavaid määrsõnu

  kaks:kahe – kahekesi

  kolm:kolme – kolmekesi

  mitu:mitme – mitmekesi; tasa - tasakesi

  -li

  asendit või olukorda

  nimisõnast:

  kõht – kõhuli; selg - selili

  istuli, pooleli, laiali

  -vel, -vil

  seisundit

  omadussõnadest:

  ärev – ärevil; põnev - põnevil

  -si

  teguviisi või suunda

  arg – argsi; jalg – jalgsi

  sedasi; edasi-tagasi

  -stikku

  asetust üksteise suhtes

  rida – reastikku, ülestikku, lähestikku

  -kil, -gil

  asendit

  praokil, kummargil, kükakil, käpakil

   

  HARJUTUS. Tuleta määrsõnaliidete abil järgmistest sõnadest määrsõnad:

  kaheksa

  oletatav

  laisk

  selg

  magus

  põlved

  sõbralik

  usutav

  aeg

  oodatav

   

  Comments (0)

  You don't have permission to comment on this page.